Preskočiť na obsah
Zmeny, ktoré so sebou prináša nový zákon o ochrane spotrebiteľa
Domovská stránka » Zmeny, ktoré so sebou prináša nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Zmeny, ktoré so sebou prináša nový zákon o ochrane spotrebiteľa

  Národná rada SR 24.4.2024 schválila nové znenie zákona o ochrane spotrebiteľov. Tento nový zákon nadobudne účinnosť od 1.7.2024, ktorý bude predstavovať základný predpis v oblasti ochrany spotrebiteľa. Zároveň nový zákon nahradí aj niekoľko iných platných právnych predpisov. Aké zmeny so sebou takáto zmena prináša?

  Hlavný dôvod zmeny aktuálnej právnej úpravy

  V prvom rade bola potreba transponovať niekoľko smerníc Európskeho parlamentu a Rady EÙ. Tým pádom dochádza k odstráneniu využívania možnosti viacerých odchýlení z požiadaviek EÚ regulácie v prísnejšej, širšej či viac zaťažujúcej forme. Medzi najvýraznejšie zmeny tak môžeme zaradiť zjednotenie používaných termínov v súlade s európskou legislatívou. Ďalej sa pozornosť zameriava na úplnú implementáciu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017) , ktoré upravuje požiadavky na výkon dohľadu a efektívnu a plynulú cezhraničnú spoluprácu vo veciach ochrany spotrebiteľa. Pretože hlavným cieľom je, aby bolo rýchlejšie a efektívnejšie presadzovanie právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa v celej Európskej únii. Z tohto dôvodu je nutná participácia členských štátov, medzi ktoré patrí  Slovenská republika.

  Aké právne predpisy nahrádza nový zákon?

  V súčasnosti je všeobecná ochrana spotrebiteľa obsiahnutá vo viacerých právnych predpisoch. Z tohto dôvodu sa vytvára taká právna úprava, v ktorej sa bude jednoduchšie orientovať. Zavádza sa nová všeobecná právna úprava v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorá nahradí doterajší zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o priestupkoch, zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa. Na základe tejto skutočnosti tak dôjde k spojeniu uvedených právnych predpisov do jedného právneho predpisu. Nakoľko sa spotrebiteľské právo vyvíja a musí reagovať na technický pokrok, digitalizáciu, podnety z trhu a obchodné modely.

  Podstatné zmeny

  Za najpodstatnejšie zmeny môžeme považovať aktualizáciu informačných požiadaviek pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka v súvislosti s digitalizáciou a novú úpravu informačných povinností prevádzkovateľov online trhov a zároveň bude zákon stanovovať požiadavky kompatibilitu a interoperabilitu digitálneho obsahu, digitálnej služby a v neposlednom rade zjednotenie používaných termínov v súlade s legislatívou EÚ.

  Zároveň dochádza k zavedeniu niekoľkých termínov do právneho poriadku SR na základe novelizácie Občianskeho zákonníka. Jedná sa o definície digitálneho obsahu, digitálnej služby či veci s digitálnymi prvkami. Čo môžeme chápať pod týmito pojmami? V zmysle zákona sa za digitálny obsah považujú údaje, ktoré sa vytvárajú a dodávajú v digitálnej forme. Digitálnou službou sa rozumie takou službou, ktorá spotrebiteľovi umožňuje vytvárať, spracúvať alebo uchovávať údaje v digitálnej forme alebo mať k takýmto údajom prístup, alebo ktorá umožňuje výmenu alebo akúkoľvek interakciu údajov v digitálnej forme, ktoré nahrávajú alebo vytvárajú užívatelia služby. Veci s digitálnymi prvkami bude predstavovať akákoľvek hnuteľná vec, ktorá obsahuje digitálny obsah alebo digitálnu službu alebo je s digitálnym obsahom alebo digitálnou službou prepojená takým spôsobom, že absencia digitálneho obsahu alebo digitálnej služby by bránila tomu, aby vec plnila svoje funkcie.

  Nová právna úprava myslí aj na prípady s nekalými obchodnými praktikami na online trhoch. V tomto prípade nový zákon zavádza požiadavky na informovanie spotrebiteľa o tom, či a akým spôsobom obchodník zabezpečuje autenticitu spotrebiteľských hodnotení produktov, ako aj o hlavných parametroch, ktoré určujú poradie produktov vo výsledku vyhľadávania v online rozhraní a ich vzájomnom význame.

  Taktiež dochádza k rozšíreniu klamlivých obchodných praktík o marketing dvojitej kvality. Za nekalú obchodnú praktiku sa považuje najmä klamlivé konanie, klamlivé opomenutie konania a agresívna obchodná praktika. Zároveň zoznam nekalých obchodných praktík môžeme nájsť v prílohe č.1 zákona. Ďalej zákon rieši aj situácie, kedy sa takáto praktika nebude považovať za klamlivú. Napríklad obchodná praktika sa nepovažuje za klamlivú, ak odlišné zloženie a vlastnosti tovaru sú odôvodnené legitímnymi alebo objektívnymi faktormi.

  Hoci nový zákon nemení podstatným spôsobom povinnosti v súvislosti s označovaním tovaru cenami, ale je potrebné prihliadať na to, že sa zavádza nová regulácia pri znižovaní cien. Hlavným dôvodom je, aby nevznikala cenová manipulácia v podobe zavádzania spotrebiteľov o výške skutočnej zľavy. V tomto prípade sa jedná o nekalú obchodnú praktiku, ktorá bola uplatňovaná najmä pri špeciálnych výpredajových akcií.

  Ako nový zákon vplýva pre jednotlivé subjekty?

  Zmeny, ktoré so sebou prináša nový zákon sa dotýkajú spotrebiteľov, obchodníkov ale aj orgánov dohľadu. Prináša priaznivejšiu úpravu nie len pre spotrebiteľov, ale ja pre obchodníkov.
  Dochádza k zvyšovaniu informovanosti spotrebiteľov pri uzatváraní zmlúv na online trhoch, nakoľko nový zákon vymedzuje prevádzkovateľom online trhov povinnosť informovať spotrebiteľa o určitých skutočnostiach pred uzatvorením zmluvy na online trhu alebo pred tým, ako sa ponuka na online trhu stane pre spotrebiteľa záväznou. Zároveň nový zákon so sebou prináša zavedenie prostriedkov nápravy pre poškodených spotrebiteľov v prípade, ak dôjde k použitiu nekalej obchodnej praktiky zo strany obchodníka. Ďalším pozitívom pre spotrebiteľa môžeme považovať predĺženia lehoty na právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka do 30 dní. Nakoľko predchádzajúca právna úprava umožňovala odstúpenie iba v 14 dňovej lehote. Netreba zabúdať ani na túto priaznivejšiu úpravu pre spotrebiteľa, ktorou je ochrana proti falošným zvyšovaním cien pred jednotlivými zľavami, ktoré potom motivovali spotrebiteľa daný tovar kúpiť v domnienke, že predmetný tovar kúpil výhodne. Týmto opatrením sa bude zamedzovať ku praktikovaniu tejto nekalej obchodnej praktike. Taktiež nová právna úprava zlepšuje ochranu v online prostredí pred netransparentným nákupom a falošnými recenziami.

  Na druhej strane dochádza k nahradeniu pojmu dodávateľ a predávajúci, ktorí sa budú po novom považovať za obchodníkov. Za veľmi významnú zmenu môžeme považovať systém takzvanej druhej šance. V tomto prípade pôjde o situácie, pri ktorých viaceré inštitúty smerujú k upusteniu od uloženia sankcie alebo zníženiu jej výmery v prípadoch, ak zo strany obchodníkov dôjde k dobrovoľnému ukončeniu porušovania právnych predpisov, a taktiež títo obchodníci uskutočnia nápravu v prospech poškodených spotrebiteľov. Cieľom je aj zabraňovať ukladaniu likvidačných pokút, a z tohto dôvodu sa zavádzajú nové zásady ukladania sankcií. Zároveň dochádza k vypusteniu niektorých povinností, ktoré zbytočne zaťažovali obchodníkov a na druhej strane neprinášali žiadny prínos pre ochranu spotrebiteľa. Jedná sa napríklad o duplicitnej úprave náležitostí dokladu o kúpe a povinnosti zverejňovať oznam o plánovanom dočasnom zatvorení prevádzkarne aspoň 24 hodín vopred.
  V prípade orgánu dohľadu sa nový zákon dotkne takým spôsobom, že dohľad nad dodržiavaním povinností obchodníka bude vykonávať viacero orgánov. Následne dochádza k vymedzeniu jednoznačných stanovení pôsobnosti jednotlivých orgánov dohľadu s cieľom odstrániť existujúce kompetenčné konflikty, a aby sa predchádzalo vznikom nových konfliktov. Zároveň je dôležité, aby orgány dohľadu zodpovedali štandardom požadovaným Európskej únie a z tohto dôvodu boli rozšírené ich kompetencie.

  Keď si to všetko zhrnieme

  Nový zákon má byť v súlade s požiadavkami práva Európskej únie, aby bola možná ochrana vnútorného trhu, posilnenie dôvery spotrebiteľov a ochrana poctivých obchodníkov, pre ktorých by dodržiavanie predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa nemalo byť konkurenčnou nevýhodou. Vzniká nám jednotná všeobecná právna úprava, ktorá nebude roztrúsená po niekoľkých právnych predpisov. Zároveň bude nahradených niekoľko právnych predpisov jednou všeobecnou právnou úpravou. Boli zavedené nové pojmy a priaznivejšie ustanovenia pre spotrebiteľov na jednej strane a obchodníkov na druhej strane.

   

   

  Ilustračné foto: zdroj pexels.com