Preskočiť na obsah
Sociálna politika zamestnávateľa
Domovská stránka » Sociálna politika zamestnávateľa

Sociálna politika zamestnávateľa

  Sociálna politika zamestnávateľa na Slovensku je významne ovplyvnená Zákonníkom práce a teraz si bližšie priblížime hlavné aspekty sociálnej politiky zamestnávateľa, ktoré sú regulované práve zákonníkom práce:

  1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

  • zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pracovné podmienky, ktoré neohrozujú život a zdravie zamestnancov;
  • zákonník práce špecifikuje povinnosti zamestnávateľa pri zaisťovaní BOZP, vrátane školení, poskytovania ochranných prostriedkov a zabezpečenia vhodného pracovného prostredia.

  2. Rovnaké zaobchádzanie a zákaz diskriminácie

  • zamestnávateľ nesmie diskriminovať zamestnancov na základe pohlavia, veku, rasy, národnosti, zdravotného postihnutia, náboženstva a ďalších kritérií;
  • rovnaké zaobchádzanie sa týka podmienok práce, odmeňovania, kariérneho postupu a prístupu k vzdelávaniu a školeniam.

  3. Pracovné podmienky a odmeňovanie

  • zamestnávateľ je povinný poskytnúť spravodlivé a primerané pracovné podmienky vrátane primeraného odmeňovania za vykonanú prácu;
  • zákonník práce obsahuje ustanovenia o minimálnej mzde, mzdových príplatkoch za prácu nadčas, nočnú prácu a prácu počas sviatkov.

  4. Pracovný čas a doba odpočinku

  • zákonník práce určuje maximálnu dĺžku pracovného času, minimálnu dĺžku prestávok a dobu odpočinku;
  • týždenný pracovný čas nesmie presiahnuť 40 hodín, pričom existujú výnimky pre určité profesie a druhy prác.

  5. Pracovné podmienky pre rodičov a tehotné ženy

  • zákonník práce poskytuje špeciálne ochranné opatrenia pre tehotné ženy, matky po pôrode a rodičov starajúcich sa o malé deti;
  • to zahŕňa právo na materskú a rodičovskú dovolenku, ochranu pred výpoveďou počas tejto doby a právo na úpravu pracovného času.

  6. Sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie

  • zákonník práce podporuje sociálny dialóg medzi zamestnávateľmi a zamestnancami vrátane kolektívneho vyjednávania a uzatvárania kolektívnych zmlúv;
  • zamestnávatelia sú povinní konzultovať so zástupcami zamestnancov pri zásadných zmenách pracovných podmienok.

  Tieto aspekty tvoria základ pre sociálnu politiku zamestnávateľa, ktorá je zameraná na ochranu práv zamestnancov a zabezpečenie spravodlivých a bezpečných pracovných podmienok.

   

  Ilustračné foto: zdroj pexels.com