Preskočiť na obsah
Legislatívne zmeny prichádzajúce s novelou zákona EIA
Domovská stránka » Legislatívne zmeny prichádzajúce s novelou zákona EIA

Legislatívne zmeny prichádzajúce s novelou zákona EIA

  Návrh novely zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie bol doručený do parlamentu 27.3.2024. Zatiaľ prebieha legislatívny proces schvaľovania zákona. Aké zmeny môžeme očakávať a čo sú dôvody potrebné pre zmenu súčasnej legislatívy?

  Čo je to vlastne zákon EIA

  Životné prostredie je pre náš život veľmi dôležitý, preto je potrebné ho chrániť a brániť jeho ničeniu. Z tohto dôvodu je hlavným cieľom posudzovania vplyvov na životné prostredie uplatňovanie zásad ochrany životného prostredia už v štádiu prípravy strategických dokumentov a projektov prostredníctvom komplexného posúdenia ich vplyvov na životné prostredie, ktoré umožní zapojenie širokého okruhu subjektov vrátane verejnosti počas celého procesu posudzovania vplyvov, až do schválenia strategického dokumentu alebo vydania konečného rozhodnutia o povolení navrhovanej činnosti.

  Účel nového zákona

  Súčasná právna úprava bola prijatá takmer pred 20 rokmi, samozrejme bola počas tohto obdobia novelizovaná. Keďže nie všetky tézy a ustanovenia z novej smernice a jej revízie boli do zákona implementované, v štrukturálnej a procesnej oblasti novela zákona nereagovala na jasné rozdelenie procesov súvisiacich s posudzovaním vplyvov na životné prostredie definované v Smernici EIA. Prvotným účelom navrhovaného zákona je priblíženie k hlavnému účelu smernice zefektívniť procesy súvisiace s hodnotením vplyvov ,čo je zisťovacie konanie, určenie rozsahu hodnotenia i samotné posudzovanie vplyvov na životné prostredie pri súčasnom posilnení odbornej stránky posudzovania a zabezpečenia úplnej účasti verejnosti v rozsahu definovanom v európskej legislatíve a Aarhuskom dohovore. Na základe vzoru smernice EIA v platnom znení, navrhovaná novela zákona má priniesť jednoznačné oddelenie procesu zisťovacieho konania a určenia rozsahu hodnotenia od samotného procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, zjednodušenie a zníženie počtu súvisiacich procesných úkonov a zároveň presnejšie upravuje požiadavky na odbornosť osôb vykonávajúcich hodnotenie vplyvov, s cieľom maximálne sa vo všetkých oblastiach priblížiť Smernici EIA. Taktiež novela má priniesť zmeny a doplnenia v prípade niektorých príloh zákona.

  Navrhované zmeny

  Za dôležitú zmenu treba považovať to, že má dôjsť k odstraňovaniu takzvaného goldplatingu, vďaka ktorému sa bolo možné odkloniť od prísnejších požiadaviek Európskej legislatívy. Má dôjsť k zníženiu množstva procesných úkonov v konaniach EIA, vďaka čomu nebude dochádzať k zbytočnému naťahovaniu konaní. Častým dôvodom, prečo zahraničné firmy stratili záujem o investíciu v rámci našej krajiny bolo takéto zbytočne dlhé konanie. Novela navrhuje štandardný proces, ktorý platí v európskych krajinách.
  Zároveň nový zákon definuje základné pojmy, ktorými sú zisťovacie konanie a posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny. Podľa novej právnej úpravy bude zisťovacím konaním postup, ktorého účelom je zistiť, či navrhovaná činnosť alebo jej zmena môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie; výsledkom tohto postupu je záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, ktorým sa určuje, či pre navrhovanú činnosť alebo jej zmenu je potrebné posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Ďalej bude posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny je postup, ktorý pozostávať z:

  1. prípravy správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovateľom,
  2. konzultácie s povoľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutými orgánmi, dotknutými obcami a dotknutou verejnosťou,
  3. preskúmania informácií uvedených v správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie príslušným orgánom a prípadne všetkých doplňujúcich informácií predložených navrhovateľom, ako aj všetkých informácií získaných prostredníctvom konzultácií,
  4. formulácie odôvodnených záverov príslušného orgánu o významných vplyvoch projektu na životné prostredie,
  5. integrácie odôvodnených záverov príslušného orgánu do akýchkoľvek rozhodnutí o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

  Medzi ďalšie zmeny môžeme zaradiť  presnejšie úpravy požiadaviek na odbornosť osôb vykonávajúcich hodnotenie vplyvov na životné prostredie. V novele sa navrhujú aj jednotlivé lehoty pre jednotlivé procesné kroky. Taktiež sa rieši aj povinnosť predkladať návrh vo variantoch. Napríklad, ak je predmetom posudzovania vplyvov navrhovaná činnosť alebo jej zmena, navrhovateľ je povinný pred začatím povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene doručiť príslušnému orgánu informáciu o navrhovanej činnosti alebo jej zmene s náležitosťami podľa § 22, ods. 4, ktorá obsahuje nulový variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nerealizovala a aspoň jeden variant navrhovanej činnosti; informáciu o navrhovanej činnosti alebo jej zmene je navrhovateľ povinný doručiť písomne v listinnej podobe a v elektronickej podobe.

  Zároveň sa navrhuje podrobnejšia úprava postavenia účastníka konania spolu s právami dotknutej verejnosti. Po novom má mať dotknutá verejnosť postavenie účastníka v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa § 24, ods. 3 alebo ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu.

  Záver

  S príchodom nového znenia zákona môžeme očakávať tieto zmeny. No na konečný výsledok, si však budeme musieť počkať, nakoľko návrh zákona prešiel iba prvým čítaním. Ale môžeme dôjsť k záveru, že navrhovaná zmena má so sebou priniesť takú právnu úpravu, ktorá bude zodpovedať požiadavkám európskeho práva a dochádza k definovaniu niektorých pojmov. Zároveň je tu snaha o eliminovanie zbytočných prieťahov a zdĺhavých konaní, ktoré v konečnom výsledku odrádzali zahraničných investorov. Netreba však dôležitosť tohto zákona podceňovať, pretože jeho účelom je nie len posudzovať vplyvy na životné prostredie, ale aj uplatňovať zásady ochrany životného prostredia, nakoľko v súčasnej dobre k ničeniu životného prostredia dochádza vo veľkej miere.

   

  Ilustračné foto: zdroj pexels.com