Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Webinár športového práva

Webinár športového práva

ONLINE prihlasovanie je možné do 5.11.2023


  Spoločnosť SPORTS & LAW s.r.o. si Vás dovoľuje pozvať na sériu online seminárov zameraných na oblasť športového práva.

  Oblasť športového práva je dodnes vnímaná veľmi okrajovo a má stále aj medzi zainteresovanými osobami status skôr „iba“ akýchsi pravidiel, ktoré v praxi aj tak nikto viac-menej nedodržiava, veď ide iba o šport.

  V praxi sa však čoraz častejšie stretávame so situáciami, kedy takýto ľahostajný prístup vedie k problémom, ktoré následne predstavujú pre športové organizácie, alebo samotných športovcov, nemalé finančné a mentálne zaťaženie.

  Cieľom seminárov je preto ich účastníkom bližšie priblížiť a objasniť aký dopad má právo a zákonné predpisy či už na bežnú činnosť a každodenný chod v športových organizáciách, ale rovnako na čo si dať pozor, aby všetky tieto činnosti a kroky smerujúce k určitému cieľu boli v súlade s právnymi predpismi.

  Semináre sú primárne určené pre osoby pohybujúce sa v oblasti športového prostredia, či už ako predstavitelia športových zväzov, únií alebo kluboch, ale rovnako tak pre samotných športovcov. Semináre budú pozostávať z teoretickej prvej časti a následnej praktickej druhej časti, na ktorú bude nadväzovať diskusia a odpovede na Vami položené otázky.

  Seminár bude prebiehať v dĺžke cca 3 hodín a v sume vo výške 149,- EUR za seminár. Platby budú vo forme zálohových faktúr.

  Pri prihlásení sa na aspoň 3 semináre získa účastník zľavu vo výške 33% z celkovej sumy.

  Konanie seminára je podmienené prihlásením sa aspoň  3 účastníkov na konkrétny seminár.

  V cene semináru bude prvá teoretická časť, pozostávajúca z prednášky, na ktorú bude nadväzovať druhá, praktická, časť, ktorá bude pozostávať z odpovedí na položené otázky zo strany účastníkov semináru a následnej diskusie v rozsahu približne 30 minút.
  Semináre budú prebiehať na platforme Zoom.

  TÉMY a stručný obsah:

  1) Práva a povinnosti vyplývajúce športovým klubom a ich členom. 14.11.2023 – 13:00

  Seminár zameraný na práva a povinnosti, ktoré vyplývajú na jednej strane športovým klubom a zväzom z ich pozície ako právnických osôb združujúcich svojich členov, a na druhej strane právam a povinnostiam samotných členov, ktoré im vyplývajú či už zo samotného zákona, alebo z interných smerníc a klubových poriadkov. Táto téma je zaujímavá najmä pre samotné kluby a zväzy, aby vedeli v akých zákonných limitoch sa môžu pohybovať napríklad pri ukladaní povinností svojim členom, ale rovnako aké povinnosti majú na druhej strane kluby a zväzy samotné. Témou bude aj praktické vzorové nastavenie internej dokumentácie a metodológie športových organizácií, aby splnili všetky zákonné náležitosti a vyhli sa tak možným problémom a sporom.

  2) Organizácia športových podujatí, kempov a sústredení. GDPR a evidencia športovcov. 21.11.2023 – 13:00

  Seminár zameraný na povinnosti športových klubov ako organizátorov športových podujatí, kempov alebo sústredení. V téme rozoberieme rôzne bezpečnostné a hygienické zákonné požiadavky a potrebné povolenia, ktoré je potrebné získať pri organizácii súťaží alebo športových podujatí. V druhej časti sa pozrieme na právnu úpravu spojenú s povinnosťami športových klubov alebo zväzov vyplývajúcu im z vedenia databáz a evidencie športovcov ako svojich členov.

  3) Príjmy a možnosti financovania športových klubov. 28.11.2023 – 13:00

  Seminár s témou zameranou na rozdiel medzi príjmami z reklamy, sponzorského alebo darov na účely rozvoja športových klubov a možnosti ako tieto príspevky získať. Pozrieme sa aj na možnosti dotácií a čerpania financií zo štátnych príspevkov. Na seminári si rozoberieme aj problematiku autorskoprávnej ochrany športových klubov a ich jednotlivých členov. Obsahom bude napríklad priblíženie práv a povinností súvisiacich s používaním loga alebo značky športového klubu, vysielacie práva vyplývajúce z priamych prenosov alebo záznamov zo športových podujatí ako aj možnosť vyobrazenia klubu alebo športovca v rámci reklamných a iných marketingových aktivít.

  4) Poistenie liečebných nákladov pri športovom úraze v zahraničí. 05.12.2023 – 13:00

  Seminár zameraný na praktickú otázku poistenia športových úrazov v zahraniční. Na čo má poškodená osoba nárok, ako a u koho si tento nárok uplatniť? Čo všetko musím splniť, aby poistné plnenie nebolo odmietnuté? V tomto seminári si rozoberieme najmä praktické situácie a skúsenosti s tým, ako postupovať pri vzniku úrazu a jeho následného riešenia s príslušnými autoritami.

  5) Futbal a právo vo svetle rozhodnutí Slovenského futbalového zväzu. 04.12.2023 – 13:00

  ONLINE prihlasovanie je možné do 25.11.2023

  Spoločnosť SPORTS & LAW s.r.o. si Vás dovoľuje pozvať na špeciálnu časť nadväzujúcu na sériu online seminárov zameraných na oblasť športového práva. V tejto časti sa pozrieme na praktické prípady, kde sa najmä prostredníctvom rozhodnutí Odvolacej komisie Slovenského futbalového zväzu pozrieme na dodržiavanie, resp. porušovanie pravidiel, ktoré zabezpečujú určitú udržateľnosť vo vnútri SFZ.

  Praktickými ukážkami sa pozrieme na realitu slovenského futbalu a dodržiavanie princípov uvedených v stanovách Slovenského futbalového zväzu. V praktickej časti sa budeme zaoberať najmä odôvodneniami Odvolacej komisie Slovenského futbalového zväzu, ktoré sa však stali inšpiratívne aj pre jeho iné orgány, ako aj pre regionálne a oblastné futbalové zväzy.

  Seminár: Futbal a právo vo svetle rozhodnutí Slovenského futbalového zväzu bude prebiehať v dĺžke cca 2 až 3 hodín a v sume vo výške 119,- EUR. Platba bude vo forme zálohovej faktúry.

  Konanie seminára je podmienené prihlásením sa aspoň 3 účastníkov na konkrétny seminár.
  V cene semináru bude prvá teoretická časť, pozostávajúca z prednášky, na ktorú bude nadväzovať druhá, praktická, časť, ktorá bude pozostávať z odpovedí na položené otázky zo strany účastníkov semináru a následnej diskusie v rozsahu približne 30 minút. Seminár bude prebiehať na platforme Zoom.