Preskočiť na obsah
Zmeny pracovnej zmluvy počas trvania pracovného pomeru a organizačné zmeny zamestnávateľa
Domovská stránka » Zmeny pracovnej zmluvy počas trvania pracovného pomeru a organizačné zmeny zamestnávateľa

Zmeny pracovnej zmluvy počas trvania pracovného pomeru a organizačné zmeny zamestnávateľa

  Podľa Zákonníka práce sú zmeny pracovnej zmluvy a organizačné zmeny zamestnávateľa upravené v niekoľkých kľúčových ustanoveniach a nižšie si priblížime hlavné body, ktoré je dôležité vedieť:

  Zmeny pracovnej zmluvy počas trvania pracovného pomeru:

  1. Zmena pracovnej zmluvy

  • pracovná zmluva môže byť zmenená iba po dohode oboch strán, teda zamestnávateľa a zamestnanca;
  • akýkoľvek dodatok alebo zmena pracovnej zmluvy musí byť vykonaná písomne, inak je neplatná.

  2. Preloženie a dočasné pridelenie

  • zamestnávateľ môže zamestnanca preložiť na inú prácu len s jeho súhlasom, ak to umožňuje pracovná zmluva alebo kolektívna zmluva;
  • dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce u iného zamestnávateľa je možné len so súhlasom zamestnanca a na základe písomnej dohody medzi zamestnávateľmi.

  3. Zmena podmienok pracovnej zmluvy

  • zamestnávateľ môže jednostranne zmeniť podmienky pracovnej zmluvy len v prípadoch, keď to umožňuje zákon, napríklad pri organizačných zmenách.

  Organizačné zmeny zamestnávateľa:

  1. Definícia organizačnej zmeny

  • organizačná zmena zahŕňa zrušenie zamestnávateľa alebo jeho časti, zmena úloh zamestnávateľa, technického vybavenia, zníženia počtu zamestnancov za účelom zvýšenia efektívnosti práce.

  2. Výpoveď z dôvodu organizačných zmien

  • zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak sa stal nadbytočným v dôsledku organizačných zmien;
  • zamestnávateľ je povinný v písomnej forme informovať zamestnanca o dôvode výpovede a tento dôvod musí byť reálny a preukázateľný.

  3. Výpovedná lehota

  • pri výpovedi z dôvodu organizačných zmien je minimálna výpovedná lehota jeden mesiac, ak zamestnanec odpracoval menej ako jeden rok, a tri mesiace, ak zamestnanec odpracoval viac ako jeden rok.

  4. Odchodné

  • ak je pracovný pomer skončený výpoveďou z dôvodu organizačných zmien, zamestnanec má nárok na odchodné vo výške najmenej jedno-, dvoj-, alebo trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru.

  5. Informovanie zamestnancov

  • zamestnávateľ je povinný informovať zamestnancov a ich zástupcov o plánovaných organizačných zmenách a konzultovať s nimi ich dopady.

  Zmeny pracovnej zmluvy počas trvania pracovného pomeru a organizačné zmeny zamestnávateľa sú v Slovenskej republike jasne upravené Zákonníkom práce. Každá zmena pracovnej zmluvy musí byť písomná a dohodnutá oboma stranami. Tieto pravidlá, ktoré sme si vyššie priblížili, poskytujú zamestnancom právnu ochranu a zaisťujú, že akékoľvek zmeny v pracovnom pomere sú vykonávané transparentne a spravodlivo.

   

  Ilustračné foto: zdroj pexels.com