Preskočiť na obsah
Skončenie pracovného pomeru v aplikačnej praxi
Domovská stránka » Skončenie pracovného pomeru v aplikačnej praxi

Skončenie pracovného pomeru v aplikačnej praxi

  Skončenie pracovného pomeru v aplikačnej praxi na Slovensku môže byť realizované rôznymi spôsobmi, pričom každý z nich má svoje špecifiká. Nižšie si rozoberieme hlavné spôsoby skončenia pracovného pomeru spolu s relevantnými informáciami:

  1. Dohoda o skončení pracovného pomeru

  • pracovný pomer môže byť ukončený na základe písomnej dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom;
  • v dohode musia byť uvedené podmienky skončenia pracovného pomeru;
  • zákonník práce vyžaduje písomnú formu dohody;
  • výhodou je, že nie je potrebné dodržiavať výpovedné lehoty.

  2. Výpoveď

  • výpoveď môže podať zamestnanec alebo zamestnávateľ;
  • musí byť písomná a doručená druhej strane;
  • existujú výpovedné lehoty, ktoré musí zamestnávateľ dodržiavať;
  • výpovedné lehoty závisia od doby trvania pracovného pomeru a sú stanovené zákonom (napr. jeden mesiac, ak pracovný pomer trval menej ako jeden rok; tri mesiace, ak trval viac ako jeden rok).

  3. Okamžité skončenie pracovného pomeru

  • môže ho iniciovať zamestnávateľ aj zamestnanec;
  • dôvody na okamžité skončenie musia byť závažné, napr. hrubé porušenie pracovnej disciplíny alebo ohrozenie života a zdravia;
  • musí byť písomné a dôvody musia byť konkretizované.

  4. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

  • možnosť ukončiť pracovný pomer bez udania dôvodu;
  • obe strany môžu skončiť pracovný pomer písomným oznámením, ktoré musí byť doručené druhej strane.

  5. Uplynutie dohodnutej doby

  • pracovný pomer na dobu určitú končí uplynutím tejto doby;
  • ak zamestnanec pokračuje v práci aj po uplynutí dohodnutej doby a zamestnávateľ mu to umožní, pracovný pomer sa považuje za predĺžený na dobu neurčitú.

  6. Úmrtie zamestnanca alebo zamestnávateľa

  • pracovný pomer končí smrťou zamestnanca;
  • smrťou fyzickej osoby zamestnávateľa, ak je zamestnávateľom fyzická osoba a nie je dedičom podniku, tiež končí pracovný pomer.

  Skončenie pracovného pomeru na Slovensku je proces s jasne stanovenými pravidlami, ktoré sú upravené Zákonníkom práce. Každý z týchto spôsobov má svoje právne požiadavky a náležitosti, ktoré je potrebné dodržiavať pre platnosť skončenia pracovného pomeru.

   

  Ilustračné foto: zdroj pexels.com